home
Home

 

persoonlijk
Persoonlijk

 

muziek
Muziek

 

geofictie
Geofictie

 

Muka
Muka

 

verhalen
Verhalen

 

foto's
Foto's

 

colofon
Colofon

English (Engels)Caltura

Caltura is een stad in het zuiden van het Noordland. De naam betekent wellicht iets als 'het grote toebehoren' (calor: 'groot', tunerni: 'toebehoren'). Het is de enige stedelijke samenleving van de Tharonsi. Zij wonen ook in enkele dorpen in het omliggende land, maar de dichtstbijzijnde stad ligt op een afstand van vele dagreizen van Caltura, buiten het gebied van de Tharonsi. Caltura heeft een stadsmuur met drie belangrijke toegangspoorten. Binnen de stadsmuur bevinden zich onder meer waterputten en een uitgestrekt areaal aan bouwland. Rond het centrale stadsplein liggen de marktplaats en belangrijke openbare gebouwen zoals de tempels, het badhuis en de bibliotheek.

Caltura is een standenmaatschappij van arbeiders en edelen. De regering is in handen van een koning of koningin die na overlijden (of aftreden) wordt gekozen door de adel. De koning wordt gekozen uit de gehele bevolking van Caltura die 30 jaar of ouder is, maar wordt meestal gekozen uit de adel zelf. De adel bestaat uit wijzen, sjamanen, barden en overige kunstenaars. De wijzen pogen de aard van de wereld te beschrijven, en zijn de hoeders van de rituelen en de kalender. Uit hun midden worden door de koning rechters aangewezen, die volgens een geschreven jurisdictie rechtspreken over ernstige misdrijven. De sjamanen hebben zeggenschap over spirituele zaken en kennis van geneeskrachtige kruiden. Barden en overige kunstenaars geven met hun verhalen vorm aan de nationale identiteit, en zijn het centrum van aandacht tijdens vieringen en feesten. Van de totale adel van Caltura moeten er altijd evenveel wijzen zijn als er sjamanen en barden samen zijn. Voor elke sjamaan of bard die tot de adelstand wordt verheven (in het kiescollege van koningen wordt benoemd), moeten dus twee wijzen tot de adelstand worden verheven.
     Alle overige inwoners van Caltura behoren tot de stand van arbeiders, zowel de boeren als de kooplieden, de ambtenaren en de handwerkslieden. Men kent geen slavernij. Het bouwland behoort evenals de openbare gebouwen aan de samenleving, en wordt onderhouden met de belastingopbrengsten. Eenieder voelt zich verantwoordelijk voor en betrokken bij de openbare gebouwen en het bouwland.

Rondom Caltura leven behalve Tharonsi ook nomadische en semi-sedentaire volkeren. Er zijn niet uitgesproken veel contacten tussen de stedelingen en de nomaden, maar er is op beperkte schaal handel. Men ruilt bijvoorbeeld in de stad gemaakte landbouwwerktuigen en andere gereedschappen tegen wol, huiden en vlees.
     In de religie van Caltura staan dromen centraal. Sjamanen kunnen helpen de betekenis van iemands droom te ontrafelen. Tharonsi ondernemen met enige regelmaat droomtochten, waarin ze hun dromen najagen en waarvan ze veelal spiritueel verrijkt terugkeren. Ik denk dat men gelooft in een alomtegenwoordigheid van de goden, en dat een aantal van de nomadische volkeren buiten de stad gelooft in de continue schepping (waarbij men inziet dat de schepping nog aan de gang is en wellicht nooit ten einde zal komen).

Caltura maakte tot twee eeuwen geleden deel uit van het rijk Barest, dat een groot gebied rond de zeestraat van Altina had omvat. Het rijk was het grootste dat tot dan toe in het Noordland had bestaan, maar was uiteindelijk te groot geworden om nog effectief geregeerd te worden en was 'door zijn poten gezakt.' Hoewel vrijwel alle instituties van het rijk tijdens de periode van volksverhuizingen verloren zijn gegaan, is een aantal basisideeën over politiek en rechtspraak op sommige plaatsen bewaard gebleven, waaronder in Caltura.


kaart van het Noordland
Kaart van het Noordland. Klik op de kaart voor een 924 KB grote versie.


naar het begin van de bladzijde